ครอบครัวขอให้ช่วยนำบริษัทเข้าเป็นคู่ค้าทำได้หรือไม่?

Q: สมาชิกในครอบครัวขอให้ท่านช่วยนำบริษัทเข้าเป็นคู่ค้า ธุรกิจรายใหม่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่านสามารถทำได้หรือไม่

A: หากท่านเสนอชื่อบริษัทของญาติก็ควรอยู่บนพื้นฐานของเนื้องานและศักยภาพของบริษัทนั้น ซึ่งไม่ได้มาจากการเอื้อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างยุติธรรม และที่สำคัญ หากท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือก ท่านต้องถอนตัวออกจากกระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#คุณธรรม #การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
#CP #CGVoices