คุณมนัส ซีอีโอ เจียไต๋ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร ม.เกษตร ตอกย้ำวิสัยทัศน์พัฒนาเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

คุณมนัส เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจียไต๋ จํากัด ผู้นำนวัตกรรมการเกษตรของไทย เข้ารับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระรชาทาน ปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563

ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญต่อวงการเกษตรท่ีได้รับการยอมรับทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยการส่งเสริมและอุทิศตนในการคิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรม การเกษตร เพื่อผลักดันศักยภาพในการทำเกษตรอย่างมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร รวมถึงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ผู้บริโภค โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาอนุมัติการมอบ ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์นี้เพื่อ เป็นเกียรติประวัติและเป็นแรงผลักดันให้บริษัท เจียไต๋ จํากัด ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรท่ีสร้างคุณประโยชน์ แก่สังคมต่อไป ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ในโอกาสนี้ คณาจารย์ประจําคณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นําโดยรองศาตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อำคา รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเจียไต๋ จำกัดร่วมแสดงความยินดี

Cr:สื่อสารองค์กร เจียไต๋