ชาว CPF ร่วมภูมิใจ “8 รางวัล CP for Sustainability Awards”

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ CEO เครือซีพี เป็นประธานงานมอบรางวัลผลการดำเนินดีเด่นด้านความยั่งยืน กลุ่มธุรกิจในเครือฯ “CP Sustainability Awards” เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ ดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ นำเครือซีพีก้าวสู่บริษัทระดับโลกทั้งในด้านธุรกิจและความยั่งยืนควบคู่กัน
ปีนี้ เป็นการจัดมอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ ให้กับ 8 กลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ที่มีความโดดเด่นของผลดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวม 12 โล่รางวัล และประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานดีเด่น จากการที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ ติดต่อกันมากกว่า 5 ปีขึ้นไป รวม 12 หน่วยงาน ในส่วน CPF ซึ่งอยู่ในกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รับ 4 โล่รางวัล และประกาศนียบัตร 4 หน่วยงาน โดยมี CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ รับมอบ
สำหรับ 4 โล่รางวัล ประกอบด้วย ด้านการสร้างคุณค่าทางสังคม จากโครงการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร, ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี จากโครงการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการของเด็ก ผู้ยากไร้ และผู้เปราะบาง, ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ในการผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหลักสำหรับธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ในไทยอย่างรับผิดชอบ ไม่มาจากแหล่งที่มีการทำลายป่าไม้ และสามารถตรวจย้อนกลับได้
นอกจากนี้ CPF ยังได้รับประกาศนียบัตรด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ที่มอบให้กับ 4 หน่วยงานที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ ติดต่อกันมากกว่า 5 ปี ได้แก่ โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน, ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว, กิจการเพาะฟักลูกกุ้งสิชล และกิจการเพาะฟักลูกกุ้งสิงหนคร
CEO คุณประสิทธิ์ กล่าวว่า CPF มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เราทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจที่กระจายไปยังชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศต่างๆ ที่เราเข้าไปทำธุรกิจ ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ซึ่งการที่เรานำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มีส่วนช่วยสังคม สิ่งแวดล้อม ทำให้ผลประกอบการของธุรกิจของเราดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเราอาศัยหลัก Good Corporate Citizen คือ การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในแต่ละประเทศที่เราไปดำนิธุรกิจอยู่ ปีนี้ CPF ได้รับรางวัลมากถึง 4 โล่รางวัล คือ การสร้างแรงงานและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากถึง 26,000 คน การส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ ของเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ประมาณมากกว่า 3 แสนคน อาทิ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจ เราตระหนักถึงการใช้สิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำ ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ใช้ออโตเมชั่นมากขึ้น ลดการใช้น้ำให้น้อยลง การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ จัดซื้อวัตถุดิบหลักสำหรับธุรกิจผลิตอาหารสัตว์อย่างรับผิดชอบ โดยไม่มาจากแหล่งที่มีการทำลายป่าไม้
นอกจากนี้ การที่ CPF ได้รับประกาศนีนบัตร คือ การเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการดูแลพนักงานของเรา CPF ให้ความใส่ใจตามนโยบายของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรที่จะต้องดูแลพนักงานของเราเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเป็นอย่างดี เพื่อให้พนักงานมีพละกำลัง ทุ่มเททำงานในการสร้างสรรค์ให้บริษัทเราประสบความสำเร็จ
CEO คุณประสิทธิ์ กล่าวตอนท้ายว่า CPF มุ่งมั่นทำงาน พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนำความรู้การพัฒนาเทคโนโลยี การดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี การทำงานควบคู่กับพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องกันไป เพื่อให้ CPF เป็นบริษัทระดับโลกในการช่วยกันพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจในโลกของเรา
Cr.PR CPF