เครือซีพีตอกย้ำยุทธศาสตร์มุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนในปี 2030 ร่วมระดมแนวคิดลดโลกร้อน ในโครงการ “Climate Action Leaders Forum”    

เมื่อเร็ว ๆนี้ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร ได้ร่วมในงานแถลงเปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum #รุ่น 1  ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  หรือ อบก. ร่วมกับสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)  ผ่านรูปแบบออนไลน์  พร้อมให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “ผู้นำกับบทบาทและความใส่ใจในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อนต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ร่วมกับผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Environmental Education Center Thailand

คุณนพปฎล เดชอุดม กล่าวว่า  เครือซีพีได้กำหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ 10% ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยได้เริ่มตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 และยังได้เข้าร่วม โครงการ Caring for Climate ภายใต้ความร่วมมือของ UN Global Compact  UNEP และ UNFCCC โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่

1.การใช้พลังงานงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานจากของเสีย เช่น ก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas  2.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในกระบวนการผลิต 3.การจัดการของเสีย เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร การใช้ประโยชน์จากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย 4.การปลูกป่า และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสานระหว่างการปลูกป่าและการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งช่วยดูดซับและกักเก็บคาร์บอน 5.การลดก๊าซเรือนกระจกจากการเกษตร อาทิ การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ที่ลดการปล่อยก๊าซมีเทน การส่งเสริมการปลูกข้าวที่ลดก๊าซเรือนกระจก และ 6. การพัฒนาโครงการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟความเร็วสูงที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง และการเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา เครือซีพีสามารถลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ ประมาณ 8.5% เมื่อเทียบกับปีฐาน (ณ สิ้นปี 2563) จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10% เครือฯ จึงแสดงความรับผิดชอบด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการรับรองจาก อบก. เป็นจำนวน 45,665 ตัน CO2e มาชดเชยส่วนที่ขาดไป

คุณนพปฎล ยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานในอนาคตว่า เครือซีพี ได้ประกาศยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนสู่ปี 2030 โดยมีเป้าหมายสำคัญที่สอดคล้องกับการรักษาสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ 1. เป้าหมาย Net zero Carbon การลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  2. เป้าหมาย Zero food waste การลดปริมาณขยะจากอาหารเป็นศูนย์  3. เป้าหมาย Zero waste to landfill ของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบต้องเป็นศูนย์ 4. Sustainable packaging บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทั้งหมดต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ใช้ซ้ำหรือย่อยสลายได้ 5. ปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้นทั่วโลก ภายในปี 2025

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ Race to Zero ผ่านโครงการ Business Ambition for 1.5 °C และแสดงความมุ่งมั่นในการกำหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ตลอดห่วงโซ่อุปทานภายในปี พ.ศ. 2593

 โครงการ “Climate Action Leaders Forum” จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างการมีส่วนร่วมครอบคลุมบุคลากรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

นับเป็นครั้งแรกของเวทีผู้นำรูปแบบใหม่ในการร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และประสบการณ์ของผู้นำในแต่ละด้านที่มีส่วนร่วมลดโลกร้อนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงมุมมองข้อสรุปต่างๆ จากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ อบก. แนะนำภาพรวมโครงการ Climate Action Leaders Forum โดยมีผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ ภาควิชาการ และองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

เวทีดังกล่าว นับเป็นตัวแปรสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการจัดอย่างต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือนมกราคม 2565 ณ สโมสรราชพฤกษ์ โครงการนอร์ธปาร์ค กรุงเทพฯ