คุณศุภชัย ประธานสภาดิจิทัลฯ เปิดมุมมองการพัฒนาด้านดิจิทัล นำประเทศสู่ศูนย์กลางระบบขนส่งโลจิสติกส์และการนำเข้าส่งออกระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 10 กันยายน2563 คณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา จัดงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา Digital Logistics เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของโลจิสติกส์ไทย” โดยมี คุณศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบบริหารงานดิจิทัล โลจิสติกส์ของประเทศ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

โอกาสนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แนวโน้มการพัฒนาระบบ Digital ต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และการนำเข้าส่งออกจากมุมมองภาคเอกชน” ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คนจากภาครัฐ อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเสนอแนวคิดด้านการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาพัฒนาประเทศในยุค 4.0 เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางระบบขนส่งโลจิสติกส์และการนำเข้าส่งออกในระดับภูมิภาค

อาทิ การผสานระบบอีคอมเมิร์สกับการคมนาคมขนส่ง, การใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง Smart Warehouse, Smart Transportation และการใช้หุ่นยนต์ การเชื่อมต่อ Internet of Things (IoT) อุปกรณ์อัจฉริยะ และ 5G เพื่อสร้าง Smart Home, Smart Car, Smart City จนถึง Smart Nation การมุ่งเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักสำหรับการคมนาคมยุคใหม่

การนำ Blockchain Technology มาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับข้อมูลธุรกิจและช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ,การค้าออนไลน์ในชุมชนเมืองโดยการใช้เทคโนโลยีการขนส่งทางอากาศ อาทิ Drone, Autonomous vehicle และ Driverless Car , การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกกับการคาดการณ์อนาคต, การสร้างแพลตฟอร์มและธุรกิจสตาร์ทอัพให้มากขึ้น , การใช้ Cloud Technology และ AI , การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่เอเชีย และเป็นทางเลือกศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค และการเพิ่มโอกาสด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังสถานการณ์โควิด

นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะการเตรียมความพร้อมในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ มาตรการภาษี ให้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกให้เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยด้วย

Cr:Pr True