We are CP E-Newsletter ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566

💚 We are CP E-Newsletter

ติดตามข่าวสารภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ

🗓 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566

เปิดบทใหม่ “ทรู คอร์ปอเรชั่น” สู่โทรคมนาคม-เทคโนโลยี ผสานศักยภาพรวมเป็นหนึ่ง ชู “Better Together ชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน”

เปิดบทใหม่ “ทรู คอร์ปอเรชั่น” สู่โทรคมนาคม-เทคโนโลยี ผสานศักยภาพรวมเป็นหนึ่ง ชู “Better Together ชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน”

ซีพี ออลล์ ร่วมกับผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วโลก ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ซีพี ออลล์ ร่วมกับผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วโลก ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

“ธุรกิจสัตว์น้ำ CPF” ได้รับรอง ISO 56002 ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมระดับโลก

“ธุรกิจสัตว์น้ำ CPF” ได้รับรอง ISO 56002 ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมระดับโลก

CPLI เปิดสถาบันต้อนรับ วตท. รุ่นที่ 32 ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก และรับฟังการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Entrepreneurial Leadership” บอกเล่าคุณลักษณะสำคัญของผู้นำในอนาคตของเครือซีพีที่สถาบันผู้นำฯ กำลังบ่มเพาะ และกลไกสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Action Learning ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

CPLI เปิดสถาบันต้อนรับ วตท. รุ่นที่ 32 ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก และรับฟังการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Entrepreneurial Leadership” บอกเล่าคุณลักษณะสำคัญของผู้นำในอนาคตของเครือซีพีที่สถาบันผู้นำฯ กำลังบ่มเพาะ และกลไกสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Action Learning ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ “น้องจูน” นักเรียนทุนฯ จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา มุ่งก้าวสู่พลเมืองคุณภาพตอบเเทนคุณเเผ่นดิน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ “น้องจูน” นักเรียนทุนฯ จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา มุ่งก้าวสู่พลเมืองคุณภาพตอบเเทนคุณเเผ่นดิน