PAT ตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ ให้ความรู้เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้เยาวชน โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา จ.นนทบุรี


20 กันยายน 2565 สำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยคุณธันยพจน์ สายทองอินทร์ หัวหน้าแผนกกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์ , คุณปิยวัฒน์ มงคลไวย ครูแผนกกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อบรรยายให้ความรู้ในการปลูกต้นอ่อนทานตะวันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ตลอดจนสาธิตวิธีการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา จ.นนทบุรี ภายใต้การดำเนินกิจกรรมบริการวิชาชีพ ผักปลอดสารพิษ “ต้นอ่อนทานตะวัน” ภายใต้โครงการบางบัวทอง Model เพื่อการส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบ และพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างสุจริต ไปพร้อมกับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการดำเนินงานในกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพต่างๆเพื่อสังคม โดยมีนางศิริพร ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา จ.นนทบุรี ร่วมให้การต้อนรับและให้ความสนใจตลอดการบรรยายให้ความรู้เป็นอย่างดี

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ