อาร์เบอร์ เอเคอร์สฯ และ รอส บรีดเดอร์ส จ้างงานคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

คุณบรรเจิด หอมบุญมา กรรมการผู้จัดการ อาร์เบอร์ เอเคอร์สฯ และ รอส บรีดเดอร์ส ร่วมกับ ชุมชน จัดโครงการช่วยเหลือผู้พิการด้อยโอกาสในการทำงาน โดยคัดเลือกคนพิการ 2 คน ร่วมทำงานในโรงพยาบาลใกล้บ้าน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านข้อมูลครอบครัวและบุคคลในชุมชนขึ้นทะเบียนตามประเภทที่โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลฯ กำหนด เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางไปทำงานไกลบ้าน ส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคง