BKP & JerHigh ร่วมใจ BIG Cleaning Day ต้านโควิด-19

คุณอนันต์ ไตรประวัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนำคณะผู้บริหารเเละพนักงาน BKP&JerHigh ร่วมจัดกิจกรรม BIG Cleaning Day ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณจุดสัมผัสบริเวณต่างๆ ภายในสำนักงานและโรงงาน เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน