เครือซีพีเดินหน้าอบรม “การกำกับดูแลกิจการอย่างบูรณาการ” ประจำปี 2564 แก่ผู้บริหารระดับสูงทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานระดับโลก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการอย่างบูรณาการ” ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ และบริษัทในเครือฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการความเสี่ยงและการตรวจสอบ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจการบูรณาการกระบวนการทำงานของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม อาทิ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด คุณพัชรี คงตระกูลเทียน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในเครือฯ และบริษัทในเครือฯ กว่า 200 ท่านร่วมแลกเปลี่ยนความรู้อย่างพร้อมเพรียง

คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจภายใต้แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการอย่างบูรณาการ จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส่งผลให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และยังเป็นการสะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม คุณธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว นอกจากนี้ การที่องค์กรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพ และความมั่นคงให้บริษัทมีความยั่งยืนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนด้วยระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ต้องบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้แก่พนักงานในองค์กรอย่างทั่วถึง ซึ่งจะ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรและสังคมต่อไป