เครือซีพีเดินหน้าอบรม “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหารระดับสูงทุกกลุ่มธุรกิจ วาง 5 หลักสูตรเข้มข้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานระดับโลก

คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหารระดับสูงบริษัทในเครือฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาผู้นำเพื่อให้ความรู้และทักษะเรื่องแนวโน้มของการกำกับดูแลกิจการ โดยในปีนี้ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงรวม 5 หลักสูตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของเครือฯให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีจริยธรรมและความโปร่งใส ลดความเสี่ยง สำหรับหลักสูตรประจำปีนี้ ประกอบด้วย 1. Corporate Governance in Practice 2. Preventing Corruption & Fraud 3. Fair Trade Competition 4. Human Rights & Labor Practice และ 5. Strategic Cyber Security Management ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นหนึ่งเดียวกับการทำธุรกิจ

ในการนี้ได้จัดอบรมหัวข้อ Corporate Governance in Practice ครั้งที่ 1 ไปเมื่อ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา และต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม ได้จัดอบรมหัวข้อ Preventing Corruption & Fraud โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ คุณพงษ์เทพ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มพืชครบวงจร (ข้าวโพด) คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ

คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด คุณกนกนารถ นำพาเจริญ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง คุณพัชรี คงตระกูลเทียน หัวหน้าคณะผู้บริหาร สำนักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน Strategic Content & Public Affairs กลุ่มทรู เป็นต้น ส่วนหัวข้อ Fair Trade Competition , Human Rights & Labor Practice และ Strategic Cyber Security Management จะทยอยจัดอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน