คุณประเสริฐศักดิ์ เป็นตัวแทนคุณสุภกิต เจียรวนนท์แสดงความยินดีกับรศ.เกศินี วิฑูรชาติ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่ออีก 1 สมัย

เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุภกิต เจียรวนนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบให้คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณยุพดี หวังทวีทรัพย์ เลขานุการบริหารอาวุโส ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นตัวแทนแสดงความยินดีกับ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเลือก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ให้เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่ออีก 1 สมัย

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายใต้เพื่อร่วมกันดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการวิจัยและพัฒนา 2. ด้านการฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา และ 3. ด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สำเร็จออกสู่สังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ