โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอบคุณท่านประธานธนินท์ และบริษัทในเครือซีพี สนับสนุน ดำเนินโครงการทั้งเรื่องโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในสถานการณ์สถานการณ์โควิด-19