ซีพี ออลล์ จัดอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก

เราห่วงใยชุมชนสังคม ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ซีพี ออลล์ ฝ่ายอบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย สำนักประสานรัฐกิจ จัดอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก ภายในงานมีคุณศิรินัสฐา ทองเปี่ยม นักพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกันนี้คุณอัญชลี ชัยทรัพย์ กรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดนครนายก กรรมการและเหรัญญิก กล่าวเปิดโครงการ ต่อด้วยคุณสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไป ด้านการจัดการสาธารณภัย กล่าวถึงที่มาและภาพรวมของโครงการฯ


ในการจัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน โดยคุณสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านการจัดการสาธารณภัย คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เข้าทำการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้กับพี่เลี้ยงและสมาชิกในศูนย์ จำนวนกว่า 80 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะทางการป้องกันและการระงับอัคคีภัย การเตรียมตัว เตรียมแผน รวมไปถึงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

งานนี้ ซีพี ออลล์ ได้ทำการสำรวจพื้นที่หาจุดเสี่ยง จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพื้นที่ ซักซ้อมแผน สอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในเบื้องต้น รวมทั้งจัดทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุ พร้อมปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน