กรณีศึกษา จรรยาบรรณธุรกิจ 4 ด้าน : หัวใจขับเคลื่อนจริยธรรมของ “Pepsico” ทั่วโลก

บริษัทเป๊บซี่ โค (Pepsi Co) บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม จากสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาในปี ค.ศ. 1886 ปัจจุบันมีพนักงาน 283,000 คน  โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัล World’s Most Ethical Companies® ประจำปี 2021 หรือ บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก  จาก Ethisphere Institute และได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องมาถึง 14 ปีซ้อน

อะไรคือหัวใจของความสำเร็จที่ยาวนานนี้….ร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกัน

 PepsiCo ได้รับรางวัล Worlds Most Ethical Companies มาตั้งแต่ปี 2007

Pepsico ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก จึงมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ PepsiCo Global Code of Conduct ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการละเมิดจรรยาบรรณและกฎหมาย กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยบังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท พนักงาน PepsiCo ทั่วโลก (รวมถึงพนักงานในบริษัทสาขา) และบริษัทร่วมทุน (joint venture) ซึ่ง PepsiCo อีกทั้งมีการควบคุมและบังคับใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่และกรรมการของบริษัทคู่ค้าทุกคนอีกด้วย

นอกจากนี้ Pepsico ยังทบทวนหลักจรรยาบรรณทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจใน 22 ภาษา รวมถึงภาษาถิ่น  เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เหมาะกับเป้าหมายแต่ละกลุ่มยิ่งขึ้น

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ 4 ด้าน

  1. แสดงความเคารพต่อกันในสถานที่ทำงาน

แนวปฏิบัติในด้านนี้ครอบคลุมเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วม สิทธิมนุษยชน
การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การต่อต้านการคุกคาม สุขอนามัยและความปลอดภัย การต่อต้านความรุนแรง และการป้องกันการติดสารเสพติด

  1. ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ในตลาดการค้า

หลักการด้านนี้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อทุกคนที่ Pepsico ติดต่อในตลาดการค้า รวมถึงผู้บริโภคที่้ซื้อผลิตภัณฑ์ ลูกค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน ตลอดจนคู่แข่งและซัพพลายเออร์ ด้วยความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

พนักงาน Pepsico กำหนดให้พนักงานต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยทางโภชนาการที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นโยบายและวิธีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ต้องทำด้วยความรับผิดชอบ ไม่กล่าวเกินจริงหรือนำเสนอสิ่งที่เป็นเท็จเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ หรือใช้ถ้อยคำที่ทำให้หลงผิดหรือไม่ซื่อสัตย์ ในการโฆษณาหรือปรากฏข้อความในป้ายต่าง ๆ ตลอดจนต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความซื่อสัตย์ สื่อสารโปรแกรมการขายอย่างตรงไปตรงมา และส่งมอบตามสัญญาที่ให้ไว้

คู่แข่ง PepsiCo กำหนดไม่ให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่งในลักษณะที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ และให้ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงแข่งขัน รวมทั้งเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

การมีส่วนร่วมในชุมชน PepsiCo มุ่งเน้นใน 4 ด้าน คือ การดำเนินงานเพื่อการเติบโตของผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว การจัดให้มีตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีกว่า มีการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้นวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานผ่านการฝึกอบรม

   3.จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

มุ่งเน้นการทำธุรกิจที่อยู่บนความถูกต้อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการป้องกันไม่ให้พนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนและต้องเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้บริษัททราบ การต่อต้านการทุจริต การป้องกันการให้สินบนกับลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนบริษัท ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่น รวมถึงการต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งกำหนดให้พนักงานต้องรายงานกรณีที่สงสัยว่า ลูกค้าหรือคู่ค้ามีความข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงกำหนดไม่ให้พนักงานนำทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัตินี้กำหนดให้พนักงานแต่ละคนสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นอันดับแรก ผ่านการจัดการข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง การรักษาผลประโยชน์และใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม

รวมทั้งกำหนดให้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของพนักงานแต่ละคน พร้อมกับส่งเสริมให้มีการแจ้งเบาะแสหรือรายงาน (Speak up)  โดยสนับสนุนให้หัวหน้าและผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์และสร้างความไว้วางใจ รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการตอบโต้ (Retaliation) ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือรายงาน

PepsiCo ยังกำหนดให้พนักงานในทุกระดับเข้าร่วมการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี โดยมีพนักงานจากทั่วโลกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรความเป็นผู้นำด้านจริยธรรม หลักสูตรต่อต้านการติดสินบน เป็นต้น ซึ่งจัดทำทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ และจัดทำเป็นภาษาต่าง ๆ มากถึง 22 ภาษาตามพื้นที่ที่ PepsiCo เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยขยายผลการฝึกอบรมไปยังคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างจริยธรรมตลอดทั้งปีด้วยการสื่อสารกับพนักงานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก โดยจัดทำเป็นบทความภายใน ป้ายดิจิทัล การอัพเดตพอร์ทัล การส่งข้อความและแคมเปญด้านจริยธรรม รวมถึงการให้ผู้นำทุกระดับทั่วทั้งองค์กรสื่อสารแนวคิดของวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ทั้งทางลายลักษณ์อักษรและคำพูดอีกด้วย

นี่คือหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจของ Pepsico ที่ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จนทำให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะ “หนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก”

สนับสนุนข้อมูล: https://www.pepsico.com/sustainability/esg-topics-a-z#ethics-and-integrity

ที่มา : วารสาร CG Voice Issue 04