กระทรวง อว. – เครือซีพี จัด Workshop ครั้งที่ 1 ติดตามความคืบหน้าโครงการ ยกระดับและสร้างงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยในเชิงลึกที่ตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย และก้าวข้ามไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเชื่อมโยงโลกไปสู่อนาคต โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือซีพี เป็นประธานในการประชุมฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของเครือซีพี อาทิ ดร.จอห์น เจียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เครือซีพี ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพีเอฟ คุณคริสมาส ศุภทนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือซีพี และผู้บริหารของกระทรวง อว. และเครือซีพี เข้าร่วมกว่า 40 คน  ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งสำคัญนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้อง Workshop ชั้น 7 ทรู ดิจิทัล พาร์ค

การจัด Workshop ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก หลังจากการที่กระทรวง อว. ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ ซีพี โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การยกระดับและสร้างงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ ที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรของประเทศไทย ทั้งนี้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์จะได้เข้าใจธุรกิจ ซึ่งจะทำให้งานวิจัยสามารถนำมาใช้ได้จริงโดยเน้นหลักการ Talent Mobility งานวิจัยเชิงลึกนี้ประกอบไปด้วย 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่

  1. อาหารเป็นยา หรือศาสตร์แห่งอายุวัฒนะ (Longevity)
  2. เนื้อสัตว์ทางเลือก (Alternative Meat) เพื่อตอบโจทย์การบริโภคเนื้อสัตว์ให้กับผู้บริโภคแห่งอนาคต
  3. 3. แบตเตอรี่ ชิป และยานยนต์ไฟฟ้า (Battery, Chip and EV)
  4. การเกษตรแห่งอนาคต (Future Farming)

บรรยากาศในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เต็มไปความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น เห็นถึงพลังของผู้นำของทั้งสององค์กรที่พร้อมจะก้าวไปสู่การขับเคลื่อนและยกระดับงานวิจัยร่วมกัน มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 4 กลุ่มโครงการเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอความคืบหน้าของโครงการ ทั้งนี้ ท่านปลัดกระทรวง อว. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ให้ข้อเสนอแนะว่า โครงการวิจัยที่จะนำมาทำต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำแล้วให้ประเทศไทยเป็นแนวหน้าในเชิงวิชาการและนำไปขายได้ ต้องมอง Market ให้ชัดเจน ในแต่ละโครงการต้องเคาะ Detail Target ที่ชัดเจน ต้องการ Target ที่ใหญ่ และทำได้ไว

นอกจากนี้ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ยังได้นำ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และคณะ เยี่ยมชมศูนย์แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “Seeding for a better tomorrow ปลูกความคิด ปลุกจินตนาการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน” สัมผัสประสบการณ์และเรื่องราวความเป็นมา ตลดจนพัฒนาการการเติบโตของธุรกิจตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบัน และอนาคตที่เครือซีพีมุ่งหวัง กับเส้นทางการดำเนินธุรกิจของเครือฯ กว่า 100 ปี ซึ่งได้เรียงร้อยเป็นเรื่องราวผ่าน 6 โซนจัดแสดงที่บอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเครือฯ วิสัยทัศน์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนโดยยึดหลักค่านิยม 6 ประการของเครือฯ อีกด้วย