เครือซีพี ผนึกภาครัฐ – มูลนิธิปิดทองหลังพระ ปลูกต้นไม้ฟื้นฟู “ป่าชุมชน” ในโครงการปลูกป่าชุมชนบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จ.อุดรธานี ตามแนวพระราชดำริ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

เมื่อเร็วๆนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณกฤษณะ สงวนศักดิ์ ผู้จัดการฝ่าย ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณวุฒิพงษ์ แสนประกอบ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานี มูลนิธิปิดทองหลังพระ โรงเรียนบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม และชุมชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน ในโครงการปลูกป่าชุมชนบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ มีการปลูกไม้ใช้สอยและไม้ยืนต้น อาทิ ต้นมะค่าโม ต้นสัก ต้นตะเคียนทอง และต้นพยุง จำนวนกว่า 4,500 ต้น เสริมป่าชุมชนเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ผล ไม้กิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ได้แก่ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ พร้อมทั้ง ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้ให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้สร้างป่าชุมชน

ทั้งนี้ เครือซีพี ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูป่าในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการหนุนเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดภัย ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพสู่ตลาดในกลุ่มธุรกิจซีพีอย่าง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ Makro และสามารถเป็นกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป