ม.ศิลปากร มอบโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันคล้ายวัน สถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 77 ปี ณ วิทยาเขตวังท่าพระ โดย คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย และมอบของที่ระลึกแก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย ศิลปากร ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2563”

ในโอกาสนี้ โครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย รศ.ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย ผู้บริหารโครงการทุน การศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เป็นตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์รับมอบของที่ระลึก แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย นำความปิติยินดีมาสู่ทางเครือ เจริญโภคภัณฑ์ในการสานต่อโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์และวางแนวทางการพัฒนาโครงการอันเป็นประโยชน์เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนของชาติให้พร้อมสู่ยุคดิจิตอล 4.0 เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศต่อไป

Cr: CP Scholarship โครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์