กอ.รมน.ลพบุรี นำ นศ.วิทยาลัยเกษตรฯ ดูงานปลูกป่าโครงการ “ซีพีเอฟรักษ์นิเวศฯ” ที่เขาพระยาเดินธง

คุณสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน CPF พร้อมด้วย คุณถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง และคณะทำงานโครงการฯ ให้การต้อนรับ พ.อ.ญ.ปรางวลัย รัตนกรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน.) นำคณรอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 100 คน ในโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาดูงานปลูกป่า “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้แนวทางการฟื้นฟูป่า ลงพื้นที่ดูงานปลูกป่าในโครงการฯ เช่น การปลูกป่าแบบพิถีพิถัน การปลูกป่าเสริมป่า การปลูกป่าเชิงนิเวศ และการตรวจวัดเพื่อติดตามการเติบโตของต้นไม้ พร้อมทั้งเพาะกล้าไม้เพื่อเตรียมนำไปใช้สำหรับการปลูกเสริมผืนป่า การปั้นเมล็ดพันธุ์ (Seed Ball) เป็นต้น เป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาใน จ.ลพบุรี และใกล้เคียง เพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และปกป้องผืนป่า สร้างความหลากหลายทางชีวภาพและสมดุลระบบนิเวศ
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นความร่วมมืออนุรักษ์และฟื้นฟูป่า โดย CPF กรมป่าไม้ และชุมชนในพื้นที่รอบเขาพระยาเดินธง ซึ่งในระยะที่หนึ่ง (ปี 2559-2563) ฟื้นฟูป่ารวม 5,971 ไร่ และสานต่อโครงการสู่ระยะที่ 2 (ปี 2564-2568) พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการต่อยอดดำเนินโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขปลูกผักปลอดสารและปล่อยปลาลงเขื่อน เพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชน สนับสนุนให้มีรายได้เสริม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
Cr.PR CPF