อบก. มอบรางวัลยอดเยี่ยมให้ “CPF” ในโครงการจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ตอกย้ำ องค์กรรักษ์โลก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) เพื่อใช้ประเมินองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 นี้ CPF ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สะท้อนความมุ่งมั่นรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
CPF มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ โดยให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และมีกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ด้วยการกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่การส่งเสริมเกษตรกรจัดหาวัตถุดิบที่ไม่ได้มาจากแหล่งตัดไม้ทำลายป่าและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การวางแผนระบบโลจิสติกส์ การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบกและป่าชายเลน
CPF นำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2563 มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนคิดเป็น 26% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 575,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากลดโลกร้อนมากกว่า 790 รายการ ซึ่งคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ทั้งนี้ อบก. ได้จัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) มาตั้งแต่ปี 2562 โดยในปีนี้ CPF ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการประเมินข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี และการสัมภาษณ์ข้อมูลของบริษัทฯ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ