CPF ยึดแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ใช้ข้าวโพดระบุที่ปลูกถูกต้อง 100% พร้อมส่งเสริมเกษตรกร เติบโตไปด้วยกัน

CPF มุ่งมั่นใส่ใจการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบทุกขั้นตอน เน้นตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างโปร่งใส ยืนยันใช้วัตถุดิบข้าวโพดจากแหล่งผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนเกษตรกรเพิ่มผลผลิตด้วยการปลูกแบบถูกวิธี มีรายได้มั่นคง ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจสร้างความยั่งยืน ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกัน
CPF โดย บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส์ ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ CPF ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเติบโตไปด้วยกัน ตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน โดย CPF ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคู่ค้าในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร สามารถระบุพื้นที่เพาะปลูกได้ตามเอกสารสิทธิ์ครบถ้วน 100% ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ขณะเดียวกัน ยังร่วมพัฒนาเกษตรกรในห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตอาหารมั่นคง
นับตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งปลูกได้ (Corn Traceability) เพื่อระบุผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ซื้อต้องไม่ได้มาจากแหล่งปลูกพื้นที่ป่าและการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ล่าสุด CPF ร่วมกับ คู่ค้าธุรกิจและผู้รวบรวมข้าวโพด ติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อใช้ติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ในการขนส่งข้าวโพดเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์ CPF ในไทยได้ครบ 100% อีกด้วย
นอกจากนี้ กรุงเทพโปรดิ๊วส์ฯ ยังได้นำระบบตรวจสอบย้อนกลับไปขยายผลในประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ซี.พี.เมียนมา บริษัทในเครือซีพีและกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประกาศรับซื้อผลผลิตข้าวโพดในเขตเมียนมา จากแหล่งผลิตที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับเท่านั้น โดยเกษตรกรในเมียนมาร่วมลงชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานการรับซื้อจากแหล่งผลผลิตข้าวโพดที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจัดการปัญหาหมอกควัน
ขณะเดียวกัน CPF ยังเดินหน้าส่งเสริมพันธมิตรในห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งคู่ค้าธุรกิจและเกษตรกรเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยริเริ่มโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทยเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทให้คำแนะนำใกล้ชิด ควบคู่กับการบริหารจัดการแบบเกษตรแปลงใหญ่และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Chat bot ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลราคารับซื้อผลผลิตหน้าโรงงานได้ทุกวัน ข้อมูลรถเก็บเกี่ยว และรถขนส่งในชุมชน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดต้นทุนการผลิต
ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม บริษัทฯ เพิ่มจุดรับซื้อผลผลิตที่ได้มาตรฐานในชุมชนให้อยู่ใกล้พื้นที่ปลูกเกษตรกร เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร ประหยัดค่าขนส่ง ช่วยเกษตรกรได้รับรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยบริษัทฯ ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและการขนส่งเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายที่จุดรับซื้อ
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพด 9,554 ราย ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 241,220 ไร่ โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบกับ 909 กิโลกรัมต่อไร่ของเกษตรกรนอกโครงการฯ ช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 29,628 บาทต่อครัวเรือน
ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน CPF มุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำมันปาล์ม มันสำปะหลัง กากถั่วเหลือง และปลาป่น ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
Cr.PR CPF