กรมป่าไม้-ชุมชน-CPF” ผนึกกำลัง ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะที่ 2

ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งแรกของปี 2564 โดยมี คุณภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) นำเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พร้อมด้วย คุณบัญชา ขาวเมืองน้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPF ในฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธง นำ CPF จิตอาสาจากสายธุรกิจต่างๆ 200 คน รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพื้นที่ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝายก่อนเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ ดักตะกอน กิ่งไม้ เศษไม้ ดิน โคลน เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนดิน
นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรักษาและปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง เห็นความสำคัญของการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผืนป่าเขาพระยาเดินธง ป่าต้นน้ำของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน จะส่งผลดีต่อชุมชนในพื้นที่ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความร่วมมือของชุมชนและองค์กรเอกชน ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าของประเทศ สอดรับกับเป้าหมายของภาครัฐที่อยากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
ด้าน รองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ กล่าวว่า CPF ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่” โดยด้านดินน้ำป่าคงอยู่ โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” มีเป้าหมายบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และต่อยอดสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืน 2030 ของ CPF และสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)
“CPF ขอเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ เป็นแหล่งต้นน้ำและแหล่งอาหารที่ยั่งยืนของชุมชน” รองประธานคณะทำงานฯ กล่าว
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ CPF และชุมชน เริ่มมาตั้งแต่ ปี 2559-2563 สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 5,971 ไร่ กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 2 มีเป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพิ่มเป็น 7,000 ไร่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนใกล้เคียง โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมผลิตอาหารที่ปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน ทำให้ชุมชนมีแหล่งอาหารไว้บริโภคเอง และตระหนักรู้คุณค่าของป่าและน้ำ
Cr.PR CPF