CPF ออกประกาศมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 9 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น CPF โดยคุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ CEO ซีพีเอฟ จึงออกประกาศมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 9 รวม 5 ข้อ

อาทิเรื่องการเดินทาง การใช้รถขนส่งสาธารณะ เรื่อง Work From Home เรื่องการให้พนักงานกลับเข้าสถานที่ทำงาน เรื่องการประชุมสัมมนาและการคงไว้มาตรการที่เคยแจ้งประกาศโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

Cr:Pr CPF