ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ คจภ. 002/2564 เรื่อง ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สู่ปี 2573