สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพี และคณะเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการโครงการ 60+Plus Kitchen by CP

วันที่ 4 เมษายน 2565 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดโครงการ 60+Plus Kitchen by CP หรือ ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ ณ อาคาร APCD Training Center มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณวิบูลย์ คูสกุล ที่ปรึกษาเครือฯ, คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ คุณสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร CPF เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโครงการ 60+ Plus Kitchen by CP เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมอาชีพด้านธุรกิจร้านอาหารและบริการให้แก่คนพิการ พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ APCD ด้วย

ทั้งนี้ โครงการ 60+ Plus Kitchen by CP ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ด้วยงบประมาณ 10.2 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้แก่คนพิการเพื่อให้มีทักษะและสามารถทำงานบริการในร้านอาหารทุกขั้นตอนโดยฝึกให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาชีพและพฤติกรรมเพื่อให้คนพิการมีความคุ้นเคยกับชุมชนเพิ่มความมั่นใจในการอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ก่อนที่คนพิการจะออกไปทำงานกับภาคเอกชนในธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรม เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถดำรงชีพในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เครือฯดำเนินการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนพิการตลอดมา สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 ขององค์การสหประชาชาติ

โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ออกแบบการก่อสร้าง พร้อมทั้งขยายพื้นที่ทำครัวและร้านอาหารในอาคารฝึกอบรมของศูนย์ APCD การจัดซื้ออุปกรณ์ทำครัวและวัสดุเครื่องใช้ในร้านอาหารปรับปรุงพร้อมทั้งตกแต่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมตามหลักอารยะสถาปัตย์ (universal design) โดยได้เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2563 และก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2564 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงวัยสามารถเคลื่อนไหวทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการได้โดยปราศจากอุปสรรค สำหรับด้านการผลิตอาหารจะปรุงสุกจากครัวร้อนโดยใช้เครื่องปรุงและวัตถุดิบตามรูปแบบรสชาติของซีพี

ปัจจุบันมีคนพิการด้านการเคลื่อนไหว ด้านออทิสติกและพิการด้านสติปัญญา ทำงานอยู่ในศูนย์ดังกล่าว และในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ มูลนิธิฯ จะเริ่มใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้พิการได้ปฏิบัติงานจริงในโครงการฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ประจำปี 2565