เครือซีพีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืน “ผู้นำ…กับการปราบโกง” ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 กระตุ้นสังคมไทยสร้างผู้นำตื่นรู้สู้โกง – ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

6 กันยายน 2565 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และกลุ่มธุรกิจของเครือฯเข้าร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตื่นตัว และไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบผ่านการให้บทบาทของผู้นำเป็นตัวอย่างสำคัญในการปราบโกง  โดยในปีนี้มีผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เข้าร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ต้านคอร์รัปชันกว่า 300 คน ประกอบด้วย บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บจก.เจียไต๋  บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (โลตัส) บมจ.สยามแม็คโคร  กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ บมจ.ซีพีพีซี (กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์) บจก.เอเชีย เอรา วัน  และกลุ่มเกษตรภัณฑ์  โดยเป็นการร่วมผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาที่รวมพลังแสดงจุดยืนในกิจกรรมนี้อย่างคับคั่ง  ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์  กล่าวว่า คอร์รัปชันถือเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมานานและจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข เครือซีพีโดยการนำของซีอีโอ ศุภชัย เจียรวนนท์  ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการร่วมแก้ปัญหาดังกล่าวบนรากฐานการทำธุรกิจที่ยึดมั่นในหลัก “คุณธรรมและความซื่อสัตย์”  หนึ่งในค่านิยมเครือซีพีที่ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติมาตลอดหนึ่งศตวรรษ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ ดังนั้นเครือซีพีจึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยซีอีโอเครือซีพีได้ประกาศให้ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ข้อกำหนดและมาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถนำแนวทางไปลงมือปฏิบัติงานได้จริง ในขณะเดียวกันยังได้มีการทำการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสหากมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เครือซีพีมีวัฒนธรรมองค์กรที่ปลอดคอร์รัปชัน

คุณรงค์รุจา กล่าวต่อว่า ด้วยความมุ่งมั่นของ “ผู้นำ” เครือซีพีที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจาก Tone at the Top จึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบให้กับบุคลากรในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้นำเครือซีพียังใส่ใจและเน้นย้ำเสมอว่าการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญคือต้องทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ สังคม และมีธรรมาภิบาล เป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี ซึ่งต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสร้างระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สิ่งนี้ทำให้เครือซีพีได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้แม้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะยังเป็นประเด็นที่มีความท้าทายในสังคมไทย แต่หากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ ร่วมมือกันปราบโกงก็จะสร้างสังคมที่ปลอดทุจริต ไร้คอร์รัปชันได้ในที่สุด

ทั้งนี้ แม็คโครยังได้ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง” นำโดย นำโดย คุณธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคู่ขนาน ณ แม็คโคร สำนักงานใหญ่ อาคารธาราพัฒนาการ