แนวคิดเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณสมชาย กังสมุทร ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“เราทุกคนล้วนเป็นฝ่ายได้รับในช่วงหนึ่งๆ ของชีวิต จึงควรเห็นคุณค่าของทุกๆ สิ่งที่ได้รับและหาโอกาสตอบแทน ไม่ว่าจะตอบแทนกลับคืนสู่ผู้ให้ หรือตอบแทนโดยการเป็นผู้ให้เสียเอง อย่างที่เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า ‘Pay it forward’”

‘คุณสมชาย กังสมุทร’ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร  กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ…

💚 แชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู