ซีพีชูยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต จับมือเครือข่ายเกษตรกร พัฒนาวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ. น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มุ่งสร้างความเข้าใจด้านการจัดการและการตลาดสู่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จ.น่าน

ด้วยหลักสูตร “ยกระดับวิสาหกิจชุมชน สู่ตลาดที่แท้จริง” ในหัวข้อ การตลาดสินค้าเกษตร วิทยากรโดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม จากเมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์การจัดการเทคโนโลยี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหัวข้อ การจัดการผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์โดยผ่านช่องทางออนไลน์ มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมทั้งหมด 7 วิสาหกิจ รวม 100 กว่าคน

เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ ให้สามารถจำหน่ายสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย สามารถพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนเข้มแข็งต่อไป