มูลนิธิศุภชัย- บุษดี เจียรวนนท์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียนทุน ภายใต้โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่าน True VROOM

มูลนิธิศุภชัย- บุษดี เจียรวนนท์ สานต่อพันธกิจ ส่งเสริมเด็กดี และเด็กเก่ง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แบบต่อเนื่อง ภายใต้โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมเต็มเติมการเรียนรู้ช่วงโควิดด้วยการส่งมอบโน้ตบุ๊ค สื่อการเรียนรู้ และอินเทอร์เน็ตแพคเกจ ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ส่งต่อกำลังใจจากผู้ให้ถึงผู้รับด้วยความอบอุ่น ผ่าน true VROOM

โดยมีคุณบุษดี เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิฯ กล่าวเปิดงาน ให้โอวาท พร้อมให้กำลังใจ ให้เยาวชนที่ได้รับมอบทุน และกล่าวชื่นชมผู้อำนวยการ โรงเรียน และคณะครู ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่งอีกด้วย

ทั้งนี้หนึ่งในพันธกิจหลักของ มูลนิธิศุภชัย- บุษดี เจียรวนนท์ คือการมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต

ในการนี้ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ในฐานะเลขานุการและกรรมการมูลนิธิฯ ได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานคัดเลือกเยาวชนในการรับทุนการศึกษาครั้งนี้ โดยมูลนิธิฯ ได้เปิดโอกาส ให้เยาวชนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมรับทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนแบบต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์
2. ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนศักยภาพที่โดดเด่นหรือมีทักษะเฉพาะทาง


ซึ่งในปีนี้เยาวชน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้
ประเภท ที่ 1 ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน ได้แก่ 1.ด.ญ.กณิศา สินเช้า โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2.ด.ญ.ฐิตาภัสร์ ชุมภูชนะภัย โรงเรียนบ้านหนองเงือก จ.ลำพูน
3.นายธนากร ระแสนพรหม โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ5 จ.สกลนคร
4. น.ส.วรินดา วงศ์นาอินทร์ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ5 จ.สกลนคร

ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนศักยภาพที่โดดเด่นหรือมีทักษะเฉพาะทาง จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1.น.ส.นภัทร แซ่หยาง โรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่
2.ด.ญ.ภคนิจ อุปจักร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ .น่าน

นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้ส่งมอบโน๊ตบุ๊คสื่อการเรียนรู้ พร้อมแพคเกจอินเทอร์เน็ตจากทรู เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเสริมการเรียนรู้ในช่วงที่มีการเรียนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิดอีกด้วย