เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การนำหลักสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ บนเวทีความร่วมมือสหภาพยุโรปและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ผู้บริหารสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเชิญร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นบทเวทีเปิดตัวคู่มือการตรวจสอบรอบด้านในประเด็นสิทธิมนุษยชน (HRDD Training Facilitation Guide Launch) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร รองเลขาธิการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับเชิญให้แสดงมุมมองต่อพัฒนาการของงานด้านสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจเอกชน ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีประสบการณ์ในการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้กำกับดูแลการทำธุรกิจอย่างทั่วถึง

และยังมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ในการพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนไทย ให้มีความเข้าใจถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถนำหลักการและเครื่องมือบริหารจัดการ เช่น กระบวนการตรวจสอบรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ไปปฏิบัติได้จริง เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้ทัดเทียมแนวปฏิบัติสากล


ในการเสวนาออนไลน์ครั้งนี้ ดร.เนติธร ได้แสดงความขอบคุณโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและสหภาพยุโรป ที่ให้การสนับสนุนหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และแสดงความเห็นว่าองค์กรภาคธุรกิจไทยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง แต่ยังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ และได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ผู้เข้าร่วมเสวนาท่านอื่นๆ ประกอบด้วย คุณนิลอย บันเนอร์จี ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศมาเลเซีย คุณมิยานธี เพยริส ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนประจำโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานศรีลังกา คุณกุส ฮุตทูอิน และ คุณริคาร์ด นอร์ดแมน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำสหภาพยุโรป รวมถึงคุณอะแมนดา เมอร์ฟี่ นักกฎหมายด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจากออสเตรเลีย ดำเนินรายการโดย คุณ ฌอน ลีส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนประจำโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพมหานคร

Cr : Pr CPG