เครือซีพี จัดสัมมนาออนไลน์ ‘CP 6 Core Values เจาะลึก CP DNA’ ค่านิยม 6 ประการเครือซีพีรากฐานสำคัญหล่อหลอมคนซีพี บนพื้นฐานความดีและความกตัญญู จากความเชื่อร่วมกันสู่การสร้างคุณค่าองค์กร

สำนักทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดสัมมนาออนไลน์ ส่งเสริมความรู้ค่านิยม 6 ประการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้แก่ CP Ambassador ในหัวข้อ CP 6 Core Values เจาะลึก CP DNAเพื่อสื่อสารสะท้อนความมุ่งมั่นค่านิยมเครือฯ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับค่านิยมของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ภายในงานยังได้มีแบ่งปันแนวคิด การเปิด Mindset การมีความเชื่อร่วมกัน และการนำค่านิยมไปปฏิบัติได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี CP Ambassador จากทุกกลุ่มธุรกิจเข้าร่วมกว่า 475 คน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ คุณสุวิชา ภรณวลัย Co-Chief Product & Service Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ คุณกนิษฐา กาญจนหฤทัย LDP – Sponsor โครงการเถ้าแก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มาร่วมแบ่งปันแนวคิดของค่านิยมองค์กร พร้อมยกตัวอย่างความสำเร็จจากการนำค่านิยมองค์กรไปปรับใช้ในการทำงาน

คุณสุวิชา ภรณวลัย กล่าวว่า กลุ่มทรูมีค่านิยมองค์กร 4C คือ Caring-Credible-Creative-Courageous  ซึ่งค่านิยมทั้ง 4 ประการของทรู สามารถเชื่อมโยงเข้ากับค่านิยมองค์กรของเครือฯ ได้ครบทั้ง 6 ข้อ ทั้งนี้ ในการสร้างความเชื่อร่วมกัน และการที่จะทำให้พนักงานยอมรับ เข้าใจถึงความมุ่งมั่นของค่านิยมองค์กรและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้น พนักงานต้องเปิดใจและมองถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งยกตัวอย่าง การทำงานของพนักงานดูแลลูกค้า โดยบอกว่า การที่ดูว่าลูกค้าประทับใจและพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ หรือไม่ ต้องมองย้อนกลับไปดูภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละขั้นตอนว่าสามารถตอบโจทย์ และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้หรือไม่ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

“ ในการดูแลลูกค้านั้นเราใช้ค่านิยมองค์กร คือ Caring  ตรงกับค่านิยมเครือฯ คือ สามประโยชน์ และต้องมี Credible  ตรงกับทำเร็วและมีคุณภาพ ซึ่งในรายละเอียดแต่ละงานมีการนำค่านิยมไปใช้แตกต่างกันไป โดยในการทำงานนั้นพวกเราอาจจะทำตามค่านิยมอยู่แล้วแบบไม่รู้ตัวก็ได้ ซึ่งค่านิยมเหล่านี้มีพื้นฐานของความดี ความกตัญญูเป็นที่ตั้งทำให้เรามั่นใจได้ว่า การที่เราเปิดรับ เข้าใจและนำมาปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานย่อมเป็นผลดีตามมาแน่นอน” คุณสุวิชา กล่าวให้มุมมอง

ในงานสัมนนา ยังได้มีการพูดถึง ‘Victory’ ค่านิยมของแม็คโคร ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับค่านิยมเครือฯ เช่นกัน โดยคุณศิรพร เดชสิงห์ เล่าถึงความหมายของแต่ละคำว่า V  หรือ  Visionary : มองการณ์ไกล, I หรือ Integrity : ใจซื่อสัตย์, C หรือ Challenge : เปิดรับสิ่งใหม่, T  หรือ Teamwork : ทำอะไรเป็นทีม, O หรือ Ownership : รับผิดชอบงานที่ทำ, R  หรือ Result oriented : มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และ Y หรือ Yes, we can : ทุกอย่างเป็นไปได้ ทั้งนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับค่านิยมของเครือฯ ก็คือ ความซื่อสัตย์และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

“ในแม็คโครจะสื่อสารกับพนักงานอยู่เสมอว่าให้มองการณ์ไกล มองว่าผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร การให้บริการลูกค้าจนเกิดความประทับใจเป็นสิ่งหนึ่งที่จะส่งผลลัพธ์กลับมายังพวกเขาเอง อย่างในคราวที่เกิดวิกฤตการณ์โควิดที่ผ่านมา แม็คโครเปิดพื้นที่ขายอาหารฟรีแก่ร้านอาหารที่เดือดร้อน อย่างร้านนายฮ้อปูดอง ซึ่งเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีของการคิดเพื่อสังคม  ที่สำคัญคือ โครงการนี้ไม่ได้เกิดจากการที่ผู้บริหารสั่งให้ทำ แต่เกิดจากพนักงานสาขาที่เห็นปัญหา นำเสนอขึ้นมา พร้อมทั้งลงมือทำ และได้ผลสะท้อนกลับที่ดีมายังแมคโคร” คุณศิริพร กล่าว

ด้านคุณกนิษฐา กาญจนหฤทัย กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีค่านิยม CPF Way ซึ่งเหมือนกับค่านิยมเครือฯ และเป็นสิ่งที่พนักงานนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น การยอมรับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ จากการได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงาน ได้เรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากโครงการเถ้าแก่เล็ก ซึ่งค่านิยมเครือฯ ได้หล่อหลอมให้ต้องมีการพัฒนาตนเองทุกวัน ซึ่งปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการพัฒนาธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ และได้นำค่านิยมองค์กรมาปรับใช้ในการทำงาน

“การเลี้ยงกุ้งมักจะปัญหาเรื่องบ่อติดเชื้อ การจะทำความสะอาดล้างบ่อเลี้ยงกุ้งจึงต้องใช้เวลานานกว่าปกติ จึงได้คิดหาวิธีที่จะช่วยลดขั้นตอนการล้างบ่อกุ้ง ซึ่งหลังจากได้ศึกษาและลงมือทำ พบว่า การลดจำนวนวันเท่ากับการลดต้นทุน  และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มผลผลิต สามารถเพิ่มกำไรสุทธิได้ถึง 15% ซึ่งกระบวนเหล่านี้ยังสอดคล้องกับการทำเร็วและมีคุณภาพ” คุณกนิษฐา เล่าให้ฟัง

งานนี้ไม่ได้มีเพียงวิทยากรทั้ง 3 ท่านที่ได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดและความสำเร็จของโครงการที่ยึดค่านิยมไปปฏิบัติ ยังเปิดเวทีให้ CP Ambassador ได้แบ่งปันด้วย อาทิ คุณวรวิทย์ จากซีพีออลล์ คุณนนทิชา จากโลตัส คุณวิฑูรย์ จากซีพีเอฟ และคุณสุพจน์ จากทรู  ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการทำงานและมุมมองในการนำค่านิยมมาปรับใช้ในการทำงาน ซึ่งบรรยากาศงานสัมมนาออนไลน์ CP 6 Core Values เจาะลึก CP DNA ครั้งนี้เรียกได้ว่าอบอุ่นมาก ๆ คาดว่า CP Ambassador จะสามารถซึซับแนวคิด แนวปฏิบัติ และสามารถนำแนวคิดของค่านิยมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและการทำงานมากขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้ หาก CP Ambassador ท่านใดต้องการชมย้อนหลัง สามารถรับชมผ่านระบบ CPLI Learning Space ติดตามอัพเดทกิจกรรมได้ทาง CPG Connect กลุ่ม CP Ambassador