ซีพีน่าน ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.น่าน มุ่งพัฒนาชุมชนยั่งยืน เสริมองค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินหน้าพัฒนาความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนอย่างไม่หยุดยั้ง ต่อยอดสู่สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นสำนักงานด้านความยั่งยืนแห่งแรกของเครือฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดระบบการบริหารงานภายในชุมชน บรรเทาสาธารณภัย และมิติอื่น ๆ อย่างครอบคลุม

สำนักงานด้านความยั่งยืนฯ เป็นศูนย์รวมของความร่วมมือกับประชาชน เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคการศึกษา เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ ต่อยอดแนวคิดภายในชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) พร้อมผลักดันงานด้าน Community Development พัฒนาสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานตรงความต้องการของตลาด เชื่อมโยงสินค้าชุมชนหรือสินค้าเกษตรกับตลาดปลายทาง โดยในปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมกว่า 1,033 ราย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 252,428 บาท และมีการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัย และด้านการศึกษาไปแล้วกว่า 24,440 ราย นอกจากนี้ยังจัดโครงการอื่น ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป อาทิ นิทรรศการ หลักสูตรฝึกอบรม การจัดสัมมนา ฯลฯ รวมกว่า 8,126 ราย พร้อมตั้งเป้าขยายผลลัพธ์ให้ช่วยเหลือคนน่านให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นในปีนี้

คุณบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือฯ อยู่คู่ประเทศชาติและคนไทยมากกว่า 100 ปี ขับเคลื่อนงานโดยยึดนโยบาย 3 ประโยชน์ของเครือฯ พร้อมเดินหน้าร่วมร้อยเรียงความดีดูแลคุณภาพชีวิตของทุกคนต่อไป เรายินดีต้อนรับทุกคนสู่พื้นที่แห่งการแสดงศักยภาพและความเป็นตัวตนอย่างเต็มที่ แบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่แก่ชุมชนไปด้วยกัน เราขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสร้างสรรค์คุณค่า สู่การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล ให้เมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน