รับพรปีใหม่ สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดพระเมตตา ให้คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ นำคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ณ พระตำหนัก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เพื่อรับพรปีใหม่ เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต