รับฟังมุมมองด้านการพัฒนา Digital Logistics จาก คุณศุภชัย เจียรวนนท์ … เมื่อดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ

รับชมสรุปการบรรยายหัวข้อ “Digital Logistics Development for Thailand แนวโน้มการพัฒนาระบบดิจิทัลต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และการนำเข้าส่งออก จากมุมมองภาคเอกชน” โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย จากงานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนา Digital Logistics เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของโลจิสติกส์ไทย” โดย คณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา

#DCT #DigitalCouncilOfThailand #DigitalLogistics