อธิการบดี PIM แนะรับมือโลก New Normal ด้วย 5:5:7:11

สวัสดีครับพี่น้องผองเพื่อนชาวซีพี เวลาเดินไปอย่างรวดเร็วนะครับ เดือนสิงหามาเยือนแล้ว ดูเหมือนโลกและประเทศของเรายังคงเผชิญกับปัญหามากมาย ปลายเดือนที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ดำเนินรายการ CP Roundtable ล้อมวงคิด ใกล้ชิดผู้นำกับท่านอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์จากการเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แล้วผันตัวเองมาเป็นผู้บริหารจัดการด้านการศึกษา ซึ่งท่านให้ข้อคิดที่ดีครับว่างานวิชาการที่ดีคือการอยู่กับโลกของความเป็นจริงและเมื่อมาทำงานด้านการบริหารก็จะสามารถนำวิชาการมาทำให้เกิดเป็นภาคปฏิบัติ ทำได้จริง ทำให้ PIM จึงกลายเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่กับของจริง อยู่กับภาคปฏิบัติที่ทำให้นักศึกษาที่จบจากPIMสามารถทำงานได้ทันที มีทักษะต่างๆพร้อมที่จะทำงานได้

แต่ที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ผมคิดว่าพวกเราชาวซีพีอยากฟังคือภาพของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป แล้วพวกเราจะเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรดี เราจะต้องปรับตัว ในการทำงานกันอย่างไร ซึ่งท่านก็ให้ภาพของโลกที่จะเกิดขึ้น โดยมีปัจจัยที่น่าสนใจ 15 อย่างที่พี่น้องซีพีต้องติดตาม เรื่องแรกเลยครับ ท่านบอกว่าตัวแรกเลยคือเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่า แรงกว่า ไกลกว่า จริงกว่า แม่นยำกว่าและประหยัดกว่า เรื่องที่ 2.คือกระบวนการของMedicalizationที่จะเกิดการแข่งขันและความร่วมมือกันเพื่อรับมือกับปัญหาที่จะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ 3.เรื่องของกระบวนการด้านการเงินหรือFinancialization 4.เรื่องของUrbanizationหรือการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องสุขภาพ ความสะดวกสบาย และมีฟังชั่นที่หลากหลาย มากขึ้น

5.เรื่องของโลก Virtualization ที่จะมามีบทบาทขับเคลื่อนสังคม ทั้งในเรื่องของการเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมทั้งเรื่องของ VR ,AR, MR ที่จะเกิดตามมากับ5G เรื่องที่ 6 สิ่งที่จะเกิดคือการ Diversification ของภาคเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจเพื่อสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้น เรื่องที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมที่จะมีความเป็น Automation มากขึ้น บทบาทของหุ่นยนต์ เรื่องที่ 8-11 เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างประเทศขนาดใหญ่กับประเทศขนาดเล็ก เรื่องของการบริหารความสัมพันธ์ด้านของซัพพลายเชน รวมไปถึงกระบวนการและบทบาทของประชาสังคมที่จะมากขึ้น เรื่องของความเป็นปัจเจกบุคคล เรื่องที่ 12-15 การผลิตที่คำนึงถึงปริมาณจำนวนมากๆที่จะมาเป็นการผลิตเฉพาะกลุ่มตามความต้องการของผู้บริโภค การให้ความสำคัญกับเรื่องของ Hygienization รวมไปถึงเรื่องของการDisruptionที่รวดเร็ว ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบตามมาทั้งทางตรง ทางอ้อม ต่อการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ

รศ.ดร.สมภพยังได้ขมวดถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคตได้เป็น6 เรื่องได้แก่1.เรื่องของดินฟ้าอากาศที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลง ความแปรปรวนและเป็นพิษ 2.เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั้งโรคปกติและโรคระบาดใหม่ 3.แรงกดดันต่างๆอาจมีข้อดีอยู่คือการเกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 4.การให้ความสำคัญในเรื่องของทำนองคลองธรรม เก่งไม่พอต้องดีด้วย5.เรื่องของเงินๆทองๆและ6.เรื่องของเทคโนโลยีที่มีบทบาท

แม้ว่าท่านอธิการบดีจะชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและผลของการเปลี่ยนที่จะเกิด ท่านแนะนำว่าหากเราจะรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ เพื่อนๆชาวซีพีลองใช้สูตรนี้ครับ 5: 5: 7: 11 ท่านบอกว่าทุกคนต้องพัฒนาตัวเองให้มี 5แรกคือ 5เก่งครับประกอบด้วย “เก่งงาน เก่งคน เก่งภาษา เก่งเทคโนโลยี เก่งเงิน” ส่วน 5 ถัดมาคือ 5 ถึงครับ “เราต้อง ตาถึง มือถึง ใจถึง ทุนถึง บุญถึง”

ส่วน 7 ท่านบอกว่าคือ 7 ความสามารถที่คนทำงานต้องมีคือ 1.ความสามารถในการตั้งโจทย์ 2.ความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ 3.ความสามารถในการลงมือทำ 4.ความสามารถในการเลือกเวลาทำ 5.ความสามารถในการเลือกจุดหรือสถานที่ 6.ความสามารถในการเลือกคนทำและ7.ความสามารถในการเลือกเป้าหมายการทำ

และสุดท้ายคือ 11 หมายถึง 11 คุณสมบัติที่ต้องมีคือ1.ทักษะในการสื่อสาร 2.ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3.อุดม มนุษยสัมพันธ์ 4.เชื่อมั่นในการปฏิบัติ 5.เด่นชัดในความมุ่งมั่น 6.แรงดลบันดาลใจไม่ขาด 7.วิสัยทัศน์ชัดเจน 8.โดดเด่นในจินตนาการ 9.เชี่ยวชาญการวิพากษ์ 10 หลากหลายความคิดสร้างสรรค์ 11.แข็งขันในภาวะผู้นำ

ทั้งหมดนี้คือข้อคิดดีๆจากรศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จัดมาให้พวกเราชาวซีพีนำไปปรับใช้เพื่อทุกคนสามารถอยู่รอด ปลอดภัยจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะครับ