โครงการพลังงานทดแทน …พลังงานหมุนเวียนเพื่อกิจกรรมอนุรักษ์ของชุมชน

หากจะกล่าวถึงนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือซีพีฯ เป้าหมายหนึ่งที่สำคัญ คือ “การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งมุ่งปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience) ครอบคลุมถึงการดำเนินการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดกลยุทธ์การจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือซีพี ในการใช้พลังงานสะอาดทางเลือกที่เป็นพลังงานหมุนเวียนมาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดค่าใช้จ่ายของชุมชนผ่านการติดตั้ง “Solar Rooftop” บนพื้นที่หลังคาอาคาร

ชุมชนประมงพื้นบ้าน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้ตระหนักและนำแนวทาง “พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน” จากพลังงานแสงอาทิตย์และลม มาทำการศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์การปรับใช้พลังงานหมุนเวียนให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของชุมชนได้อย่างดีจนประสบผลสำเร็จ สามารถที่นำมาพัฒนาและการประยุกต์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพร้อมที่จะนำไปขยายผล รวมถึงการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปในอนาคต

#SEACOSYSTEM
#เพื่อทะเลไทยยั่งยืน