KPI กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร ส่งมอบความห่วงใยยังเยาวชนและบุคลากรทางการการศึกษา แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบริษัท ผ่านกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยโครงการ “การจัดการระบบระบายอากาศในโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิดของละอองลอยในอากาศ (Aerosol) ” 

วันที่ 10 มกราคม 2565 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (KPI) กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร ส่งมอบความห่วงใยยังเยาวชนและบุคลากรทางการการศึกษา แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบริษัท ผ่านกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยโครงการ “การจัดการระบบระบายอากาศในโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิดของละอองลอยในอากาศ (Aerosol) ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมซีพีเอฟ มาเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนวัดชมนิมิตร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยท่านผู้อำนวยการไพทูร จันตะเภา พร้อมด้วยคณะอาจารย์กว่า 40 ท่าน ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงเรียนถึงการติดต่อของเชื้อไวรัสและความสำคัญของการจัดการระบบระบายอากาศที่ดี การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ระบายอากาศ พร้อมให้ข้อชี้แนะในการปรับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เช่น การที่นั่งเรียน การจำกัดเวลาและจำนวนผู้ใช้ห้องเพื่อลดความเสี่ยงตาม MIT Model โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินค่าระบบระบายอากาศของห้องตัวอย่าง (Air Chang per Hour) เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิดได้ และบริษัทฯจะขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (KPI) มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมดูแลสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินงานด้วยหัวใจที่ยึดมั่นในหลักปรัชญาสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนเป็นสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://www.facebook.com/457244574323399/posts/4789489754432171/?sfnsn=mo\