PAT จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้ศิษย์น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากคุณณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในพิธี ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และร่วมกันสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงามของชาติไทยไว้ รวมถึงมุ่งเน้นให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับศิษย์ อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในสถาบัน

โดยกิจกรรมในพิธี เริ่มด้วยตัวแทนนักเรียน กล่าวคำไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณ และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นผู้แทนนักเรียนนำพวงมาลัยดอกไม้มาไหว้ครูผู้บริหารและครูฝึก ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครู จากนั้นประธานในพิธีเจิมอุปกรณ์การเรียนการสอน และมอบประกาศนียบัตรรางวัลเพชรปัญญาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติยอดเยี่ยม รวมถึงมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา

และในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทว่า พิธีไหว้ครูเป็นธรรมเนียมอันดีงาม แสดงให้รู้ว่าศิษย์ทุกคนมีครู ซึ่งครูทุกคนถือเป็นบุคคลากรที่มีคุณค่ามหาศาล และการที่ศิษย์ได้แสดงความกตัญญู กตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นับเป็นสิ่งที่ดี จะส่งผลให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป

Cr:Pr PAT