ชาวทรู ชาวซีพีแลนด์ร่วมผนึกกำลังประชาคมบนถนนรัชดาฯผลักดัน ”โครงการCare the Whale ขยะล่องหน “ แบ่งปันแนวทางบริหารจัดการขยะในอาคาร สำนักงาน ผลักดันถนนรัชดาฯเป็นต้นแบบความร่วมมือจัดการขยะทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการสังคมคนรุ่นใหม่และองค์กรธุรกิจ14องค์กรบนนถนนรัชดาฯร่วมกันเปิดตัวโครงการ ”Care the Whale ขยะล่องหน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหา ผลกระทบของขยะรูปแบบต่างๆที่เกิดจากการบริโภคของประชาคนบนถนนรัชดาภิเษกและนำเอากิจกรรม องค์ความรู้การจัดการขยะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อผนึกกำลังช่วยกันจัดการขยะทุกรูปแบบให้ลดลงหรือถูกนำกลับมาใช้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ถนนรัชดาฯกลายเป็นถนนต้นแบบการจัดการขยะของเมือง

ในการนี้กิจการเครือซีพีที่มีสำนักงานบนนถนนรัชดาฯ อาทิเช่นทรู ซีพีแลนด์ซึ่งประกอบกิจการได้แก่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ศูนย์การค้าฟอร์จูนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดย กลุ่มทรู ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนนำทีมพนักงาน กลุ่มซีพีแลนด์ คุณสมเกียรติ เรือนทองดี กรรมการผู้จัดการ คุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการ นำทีมงานร่วมแบ่งปันประสบการณ์การจัดการขยะและร่วมประกาศเจตนารมย์ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม Impact Generation และองค์กรพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 30 องค์กร ผนึกกำลังสร้างปราฏการณ์คนเมืองรูปแบบใหม่ เพื่อปฏิบัติการร่วมลดภาวะโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการจัดการขยะผ่านการปลูกฝัง รณรงค์สร้างจิตสำนึก พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ประชาชนในการบริโภคและจัดการไม่ให้เกิดขยะเพิ่ม นำขยะทุกรูปแบบมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ

“ความร่วมมือที่เริ่มต้นจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในย่านรัชดาภิเษก นำร่องโดย 14 องค์กร บนพื้นที่ร่วม 600,000 ตารางเมตร มีพนักงานจาก 14 องค์กรที่อยู่ในพื้นที่กว่า 30,000 คน ร่วมสร้างย่านน่าอยู่ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการทำให้ขยะล่องหน การจัดการของเสียอย่างไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม โดยคนในชุมชนจะเป็นต้นแบบ เป็นพลังหลักในการขยายแนวคิดนี้ไปยังผู้มาเยือนย่านรัชดา ซึ่งในแต่ละเดือนมีมากถึง 1.3 ล้านคน โดยมีวาฬ (Whale) เป็นตัวแทนของระบบนิเวศน์ที่รอให้มนุษย์เข้ามาแก้ไขและสร้างความสมดุล”

ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ได้มีการสร้างเครื่องมือกลาง Care the Whale Calculator ช่วยในการคำนวณ-ทบทวน-ประมวล ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดขยะต้นทาง เพื่อให้มองเห็นผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ในการออกแบบแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ ลดการใช้ ลดการเกิดขยะ ขณะที่การนำขยะไปแปรรูปหรือนำมาใช้ใหม่ และการกำจัดขยะ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรนอกย่าน ที่มีศักยภาพในการแปรรูปและกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

“ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอด การเป็นย่านน่าอยู่ครบทุกมิติในอนาคต ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งด้านความรู้ทางการเงิน และการท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป”

Wearecp.com ขอเชิญชวนผู้บริหารเพื่อนพนักงานในเครือฯที่ปฏิบัติงานอยู่ในถนนรัชดาฯร่วมกันจัดการขยะโดยเริ่มจากแต่ละคนช่วยกันละ ลด เลิกการใช้พลาสติกหากไม่จำเป็น การใช้ถุงผ้า การใช้ขวดแก้วหรือรีฟิลได้ การรณรงค์เชิญชวนเพื่อนร่วมงานคิด พัฒนานำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยให้ชุมชน สังคม ประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ดี