ทรูส่งเสริมการศึกษาสร้างสื่อพกพาโรงเรียนปอเนาะ

ยูเนสโก กศน.และทรู นำสถาบันปอเนาะ ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ก้าวข้ามความท้าทาย กับการเรียนรู้ ใช้สื่อ ICT เสริมทักษะความรู้พื้นฐานให้เยาวชน อาทิ แอปพลิเคชั่น LearnBig ที่มีสื่อการเรียนรู้กว่า 1,000 รายการ รวมถึง สื่อภาษามลายู อารบิค รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงสื่อและแหล่งความรู้จากทั่วโลกเพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนปอเนาะสู่โลกกว้างพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบันและอนาคต

Cr:CSR True