วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผู้นำอาชีวะด้าน 7ส. ร่วมบรรยายพิเศษ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการ ” ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมใจสร้างนิสัย 5ส. “

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ คุณวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ คุณเบญจวีณ์ ทวีรังสีวัชร์ ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สำนักนโยบายและระบบคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเชิญจาก ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ และการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการทำ 5ส. ในองค์กร ในโครงการ “ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมใจสร้างนิสัย 5ส. ” ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยมีบุคลากรของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 60 ท่าน

และในโอกาสนี้ผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าพบกับ คุณวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ และคุณเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เพื่อหารือถึงความร่วมมือต่อไประหว่างกันในอนาคต อนึ่ง คณะผู้บริหารของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้มีกำหนดการที่จะเข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรม 7ส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์อีกด้วย