PAT จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทกีฬาหมากล้อม

3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , คุณโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และเลขาธิการ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย , คุณวิเชียร เนียมน้อม อุปนายกสมาคมฯ กลุ่มภาคกลาง และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทกีฬาหมากล้อม ณ ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 20 สถาบัน และนักกีฬาจำนวน 40 คน โดยผลการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทบุคคลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณคุณัชญ์ ประทีปวรกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คุณสรณ์สิริ สีสูงเนิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คุณอาธิ บวรสิริเทวา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำหรับประเภทบุคคลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณธัญชนก ตะไลชั่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คุณกรรณิการ์ พระใหม่งาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คุณสุกัลยา จอมคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

 

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ