PAT รวมพลังจิตอาสา ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ป้องกันอุทกภัย ในเขตพื้นที่ จ.นนทบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บรรจุกระสอบทรายกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครนนทบุรี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ ตามแผนป้องกันจุดเสี่ยงน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันการไหลทะลักของน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วม

โดยเหล่าจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างเต็มที่ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญในกิจกรรม 7ส ของวิทยาลัยฯ ที่อบรมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา และทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน สังคม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนทั่วไป ทั้งนี้กิจกรรม 7ส ที่ทางวิทยาลัยฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างวินัย สร้างมาตรฐาน สวยงาม และสิ่งแวดล้อม

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ