PAT ร่วมกับ บริษัทไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ”


18 มกราคม 2565  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  ตามที่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้โอกาสทางการศึกษา พร้อมร่วมผลิตกำลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์

โดยมีคุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัดเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ผู้แทนฝั่งสถานศึกษา พร้อมกับคุณชยกฎ สุเมธเมธาชัย Managing Director ผู้แทนฝั่งสถานประกอบการ และสถานศึกษาที่เข้าร่วมจัดการศึกษาทวิภาคีในครั้งนี้ อีก 10 สถาบัน ได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ , วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร , วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี , วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา , วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก , วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว , วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา , วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี , วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษา พร้อมร่วมพัฒนาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะที่โดดเด่น เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไปพร้อมกับการมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพของสังคมต่อไป


#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ