PAT รับรางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2564 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรม การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบ ๑๓๐ ปี และพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2564 โดยมี ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นตัวแทน บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับรางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัล จากผลงานที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ จากโครงการคืนคนดีสู่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคง และร่วมกันสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ณ อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยความร่วมมือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน,การฝึกอาชีพการทำกาแฟและการมอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน , กรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี 2561 เป็นความร่วมมือเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่งทั่วประเทศ