พีไอเอ็ม ผนึกกำลัง พันธมิตร สนับสนุน “โครงการแยกขวดช่วยหมอจังหวัดนนทบุรี” ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พีไอเอ็มร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร จัด“พิธีเปิดโครงการแยกขวดช่วยหมอนนทบุรี”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบป้าย จุด Drop Point ให้แก่องค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี คุณนงลักษณ์ ซุ้นหั้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พลตรี นฤดล ท้าวฤทธิ์ ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร คุณนิยม ประสงค์ชัยกุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี คุณปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ คุณวิไลวัลย์ คำแสน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด คุณชนัมภ์ ชวนิชย์ Co-founder จากบริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด คุณเกศทิพย์ หาญณรงค์ Founder & CEO บริษัท ซีโร่เวส โยโล จำกัด คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ คุณจันทิมา สุรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)  พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ในโอกาสเดียวกันนี้ พีไอเอ็ม ยังได้ส่งมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด จากการดำเนินงานโดย ชมรม Less Plastic@PIM และ PIM Recycling Business  สำนักกิจการนักศึกษา ซึ่งได้ร่วมมือจัดสรรค่าผลิตและตัดเย็บชุด PPE ระยะแรกนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดนนทบุรี  และยังเป็นการสร้างความตระหนักเรื่องการจัดการขยะให้ถูกวิธีและเกิดประโยชน์ ต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน

นอกจากนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ เปิดเผยว่า กยศ จัด “โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”  ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้กู้ยืม กยศ. ด้วยการปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับเป็นจิตสาธารณะได้ 2 ชั่วโมง โดยเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการรวมพลังส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันแสดงพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในด้านอื่นๆ ต่อไป

ภายในงานดัวกล่าว ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “โมเดลธุรกิจตามแนวคิด Circular Economy เพื่อความยั่งยืน” คุณกฤติกา ชัยวิไล Vice President บริษัท แซดเซฟ จำกัด คุณเมธา เสนทอง ผู้ประสานงานเครือข่ายลดพลาสติกไทยแลนด์ คุณครูนิรันดา โกเมนทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองเกลือ คุณพรรทิพา พร้อมวงศ์ ประธานคัดแยกขยะ หมู่บ้านสวัสดิการกทม. และ คุณจันทิมา สุรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อตอกย้ำความสำคัญและสร้างรากฐานจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่มั่นคงด้วยการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ที่สนใจและนักศึกษา เติมความเข้าใจในการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่ เห็นคุณค่าในการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองในการดำเนินชีวิตที่สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้นได้ด้วย

ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมการรณรงค์ช่วยลดปริมาณขยะขวดพลาสติกใส (PET) ด้วยการรีไซเคิลเป็นชุด PPE ให้แพทย์และพยาบาลได้ใช้ประโยชน์ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด และลดการเกิดขยะติดเชื้อเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพอนามัยของชีวิตมนุษย์  นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ต่อยอดความรู้ ในด้านการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การคัดแยกขยะที่สามารถสร้างอาชีพได้ สร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม เสริมธุรกิจให้เข้าหาความยั่งยืน สร้างคุณค่าทางการเงินและการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้ รวมถึงการขยายความร่วมมือจากภาครัฐและองค์กรต่างๆ ซึ่งจะได้รับป้าย จุด Drop Point สำหรับการเพิ่มจุดบริการ (Drive Thru) รับบริจาคขวดน้ำพลาสติก

ผู้ที่สนใจบริจาคสามารถใช้จุดบริการ (Drive Thru) ได้ ดังนี้ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีโร่เวส โยโล จำกัด

สำหรับในปี 2564 ที่ผ่านมา งานสิ่งแวดล้อม สำนักกิจการนักศึกษา พีไอเอ็ม นำทีมโดยบุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เช่น ตั้งจุดบริการคัดแยกขยะสถานที่ฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การฉีดวัคซีน Covid-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น และคัดแยกขยะ รับบริจาคพลาสติก โดยสามารถรวบรวมขวดพลาสติกได้ จำนวน 7,406 กิโลกรัม คิดเป็น 456,958 ขวด บริจาคชุด PPE ไปแล้วจำนวน 25,385 ชุด ส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี  เพื่อลดการเกิดขยะในหลุมฝังกลบ นำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมไปถึงการนำวัสดุไปรีไซเคิลในยามเกิดวิกฤต อาทิ พลาสติกส่งต่อเพื่อรีไซเคิลเป็นแหล่งพลังงานทำเชื้อเพลิงและทำเครื่องจักรกลการเกษตร รับบริจาคลังกระดาษไปผลิตเป็นเตียงกระดาษเอสซีจีพีมอบแก่โรงพยาบาลสนาม และรับบริจาค กล่อง ซองไปรษณีย์ ไม่ใช้แล้วให้กลายเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ร่วมกับไปรษณีย์ไทย

ทั้งนี้ พีไอเอ็มพร้อมมุ่งสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรต่างๆ รวมพลังเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพ ส่งผลต่อด้านสาธารณสุขของประเทศและการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ตระหนักรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสร้างขยะ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน