กว่า 30 ปี แห่งความภาคภูมิใจ…มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ต้อนรับ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคุณมาริษา เจียรวนนท์ ภริยา และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมพบปะพูดคุยกับเพื่อนพนักงานผู้แทนกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ดำเนินกิจการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ต้อนรับ

โอกาสนี้ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ได้พบกับน้องๆนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ รุ่นปัจจุบันทั้ง 60 คน และน้องศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งท่านได้ให้โอวาทแก่เยาวชนในโครงการ ว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 100 ปี ที่เครือได้ดำเนินกิจการในประเทศไทย เราเจริญเติบโตภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ เราพร้อมที่จะสนองงาน การดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ในทุกๆ ด้าน อนึ่ง ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทแห่งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งแผนงาน ในความมุ่งมั่นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ขาดแคลน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีอาชีพที่ยั่งยืน และยังขยายผลไปยังเกษตรกรในชุมชนโดยรอบ” โดยคุณสุภกิต ได้มอบคติประจำใจแก่น้องๆ เยาวชนในโครงการ ว่า “การจะทำอะไรนั้น ต้องเริ่มจากความภาคภูมิใจและตั้งใจ” พร้อมให้แนวทางการดำเนินชีวิตด้วยหลัก 5-ดี คือ “คิดดี – พูดดี – ทำดี – คบคนดีๆ และ อยู่ในที่ดี”

นอกจากได้รับข้อคิดที่ดีเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้ว น้องๆยังได้อิ่มท้องกับขนม ผลไม้ และน้ำแร่ เป็นอาหารว่างด้วย

ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ของมูลนิธิฯ นับเป็นจุดเริ่มต้นแรกของงานฝึกอบรมอาชีพเยาวชนชนบทที่อยู่นอกภาคการศึกษา ให้มีทางเลือกประกอบอาชีพทั้งด้านเกษตรและช่าง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบัน ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร เป็นสถานที่พักค้างของนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ และศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 รวม 174 คน ฝึกอาชีพเกษตรและทักษะการใช้ชีวิตในสังคมเพื่อให้เติบโตเป็นคนดี พลเมืองดี และมีอาชีพดี

จากนั้น คุณสุภกิต และคุณมาริษา พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมเกษตร ในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร โดยมี คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำชมและบรรยายสรุป โดยมีน้องๆ เยาวชนในโครงการ เป็นผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย การสาธิตการทำน้ำส้มควันไม้ การเลี้ยงแพะนม การปลูกพืชผักสวนครัว โดยคุณสุภกิต และคุณมาริษา ได้ให้คำแนะนำในการต่อยอดและขยายผลในกิจกรรมต่างๆต่อไป

พร้อมนี้ คุณสุภกิต และคุณมาริษา พร้อมคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท อนุญาตให้ได้ใช้พื้นที่ 52 ไร่ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เป็นที่ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร เพื่อดำเนินการใน 3 ภารกิจ คือ การฝึกอบรม สาธิตการทำเกษตรเชิงธุรกิจ และการขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนรอบศูนย์ฯ โดยมูลนิธิฯ เป็นหนึ่งใน 25 หน่วยงานขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมขับเคลื่อนให้เกิด ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวม 8 กลุ่ม และมูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนและติดตามต่อเนื่อง โดยมี พันตำรวจเอก พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

จากนั้น มูลนิธิฯ ได้นำคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน ซึ่งเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มบริหารจัดการที่เข้มแข็ง โดยนำผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนมาแปรรูป และสิ่งที่ชุมชนเลือกคือการแปรรูปกล้วยหอมทอง ด้วย โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม นอกจากนั้น ยังคำนึงถึงการทำ ZERO WASTE โดยใช้ทุกส่วนของต้นกล้วยมาทำประโยชน์ให้สูงสุด คือ

(1) การนำรากกล้วย มาแปรรูปเป็นปุ๋ย (2) การนำต้นกล้วย แปรรูปเป็นตระกร้าสาน (3) ก้านใบของใบกล้วย นำมาแปรรูปเป็นเชือกผูกแก้วน้ำ (4) ผลกล้วยดิบ นำมาแปรรูปแทนแป้งสาลี ทำ Waffle กล้วยหอม (5) ผลสุกเอาตาก นำส่วนหัวและท้ายของกล้วย มาทำแยมและ Waffle (6) เปลือกกล้วย มีแผนงานจะนำมาทำเครื่องสำอางค์ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ (7) ปลีกล้วย นำมาแปรรูปเป็น Snack นอกจากนี้ ยังมีการนำผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้พืชผลทางการเกษตรในหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และมีกำลังใจที่จะทำการเกษตรต่อไป โดยมีคุณปนิดา มูลนานัด ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัยหวาน และประธานแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป

โอกาสนี้ คุณสุภกิต ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและผลประกอบการ จากผู้แทนหน่วยธุรกิจต่างๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยมี คุณสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจไก่ไข่, คุณประสิทธิ์ สุนทราวิฑูร รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจสุกร, คุณโกวิน ฤทธิกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์, คุณมานพ บุญสิงห์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร, คุณปริภัทร เหล่าเขตกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งเพชรบุรี, คุณอลงกรณ์ วารีรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจขายในประเทศ (CPF Trading), คุณศุภฤกษ์ ปักเขตานัง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธรุกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (บมจ.ซีพี ออลล์) , คุณอนัตตา แถลงดี ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธรุกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (บมจ.สยามแม็คโคร) และ ว่าที่ ร.ต.ศักดา ราตรีพฤกษ์ Head of Province กลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม (True) นำทีมงานในพื้นที่ร่วมต้อนรับคณะ

ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนนอกภาคการศึกษา ให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรหรืออาชีพช่างเลี้ยงตนเองต่อไปได้ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้รับกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2531 ซึ่งเป็นระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 30 ปี

ในระยะแรก ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ได้คัดเลือกเด็กด้อยโอกาสที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วไม่ได้เรียนต่อ เข้ามาฝึกอาชีพหลักสูตรเกษตรและอาชีพช่างตามความสนใจ ตั้งแต่ปี 2535 – 2542 รวม 31 รุ่น จำนวน 731 คน นับแต่ปี 2532

ต่อมาในปี 2542 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ออกพระราชบัญญัติให้เด็กต้องรับการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มูลนิธิฯ ได้ปรับภารกิจของศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร โดยรับเด็กเยาวชนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคกลาง โดยได้ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการ “นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์” โดยรับเด็กนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีละ 10 ทุน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล และเรียนต่อตามศักยภาพ นับแต่ปี 2546 เป็นต้นมา รวม 18 รุ่น จำนวน 174 คน จบไปแล้ว 87 คน กลับบ้าน 18 คนเพื่อศึกษาต่อที่บ้าน และกำลังศึกษาอยู่ 69 คน นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรยังมีภารกิจร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 ใน 25 หน่วยงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดอาชีพเกษตรธุรกิจสู่เกษตรกร 4 ตำบล 29 หมู่บ้านโดยรอบอีกด้วย