โครงการธรรมชาติปลอดภัย แม่ปาน – สันเกี๋ยง เดินหน้าพัฒนาอาชีพใหม่ ปลูกทุเรียน GI เชิงพาณิชย์

เมื่อเร็วๆ นี้  คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมการปลูกทุเรียนแปลงสาธิต ณ “แหล่งเรียนรู้การปลูกทุเรียนเฉพาะถิ่น (GI) เชิงพาณิชย์”  ร่วมกับ รศ.ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์  หัวหน้าโครงการฯ จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน – สันเกี๋ยงโมเดล ณ พื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกทุเรียนเฉพาะถิ่น (GI) เชิงพาณิชย์ ดำเนินกิจกรรมโครงการโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถือเป็นพื้นที่นำร่องในการปลูกทุเรียนแห่งแรกของ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำคณะเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ไปร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูก – การดูแลทุเรียนไปจนถึงการเกี่ยว ณ สวนทุเรียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่มฯ  จ.จันทบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่คิชฌกูฏ จ.ตราด โดยได้นำองค์ความรู้มาใช้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ปลูกที่บ้านแม่ปาน – สันเกี๋ยงโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  24 ราย  ปลูกรายละ 1 ไร่ ๆ ละ 25 ต้น นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาอาชีพใหม่ในพื้นที่แห่งนี้ร่วมกับการดูแลผืนป่าต้นน้ำ ที่โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ให้การสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาดิน น้ำ  ป่า และอาชีพ เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

#บ้านแม่ปานสันเกี๋ยง
#ธรรมชาติปลอดภัย