Brand ที่ยั่งยืน

Euromonitor International ได้ออกเอกสาร เรื่อง How to Become a Sustainable Brand เพื่อเสนอถึงแนวทางที่บริษัทธุรกิจควรดำเนินการเพื่อความยั่งยืน
(ดูรายละเอียดที่ www.euromonitor.com)

ปัจจุบันภาคธุรกิจเผชิญแรงกดดันจากทั้งผู้บริโภค รัฐบาล NGOs นักลงทุน และบริษัทประกันภัยให้มีบทบาทเชิงรุกต่อการปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายบริษัทให้คำมั่นในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

Euromonitor ได้สำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญกว่า 600 คน พบว่า 3 ใน 4 มองว่าความยั่งยืนคือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 51% เชื่อมโยงความยั่งยืนกับการสนับสนุนชุมชน

ในปี 2018 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มของโลกที่กล่าวอ้างถึงจริยธรรม เช่น เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตในท้องถิ่น มีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านดอลล่าร์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 18.5% ภายในปี 2023

แนวทางที่บริษัทธุรกิจควรดำเนินการเพื่อความยั่งยืน
• เป็นผู้นำ – เช่น ห้าง Ikea ตั้งเป้าเป็น People&Planet positive
• สร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสด้วยการใช้เทคโนโลยี blockchain – เช่น H&M ให้ข้อมูลเสื้อผ้าทุกชิ้นด้วยความโปร่งใส
• เข้าสู่ circular economy – เช่น Kellogg ผลิตเบียร์จาก food waste
• ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน – เช่น snack ของ Nestle ใช้กระดาษที่ recycle ได้แทนพลาสติก
• สร้างความร่วมมือ – เช่น ห้าง John Lewis ร่วมกับ Terracycle ออกโปรแกรมการรวบรวมบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการ recycle

————————————————-