ร่างกฎหมายอาหารฉบับใหม่ของฝรั่งเศส

ระเบียบความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ Safe Food for Canadians (SFCR) ของแคนาดามีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องต่อมาตรฐานระหว่างประเทศแล้ว ยังจะช่วยให้ระบบความปลอดภัยของอาหารแข็งแกร่งขึ้นด้วยมาตรการป้องกันและพลักดันอาหารที่ไม่ปลอดภัยออกจากตลาดเร็วขึ้น รวมถึงเอื้อต่อการส่งออก (แคนาดาตั้งเป้าส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 75,000 ล้านดอลล่าร์ ภายในปี 2025) ด้วยการใช้ระเบียบนี้แทนระเบียบเก่า 14 ฉบับ
(ดูรายละเอียดที่ http://inspection.gc.ca)

หลักการของระเบียบ SFCR ประกอบด้วยการให้ใบอนุญาต (licensing) การป้องกัน (preventive) และการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability)

สาระสำคัญของระเบียบความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ ได้แก่
• ผู้ประกอบการ (ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้เก็บรักษา ผู้บรรจุอาหาร และโรงฆ่าสัตว์ที่ส่งเนื้อสัตว์ข้ามจังหวัดหรือส่งไปยังต่างประเทศ) ต้องจัดทำแผนป้องกันและควบคุมอาหารให้ปลอดภัย โดยต้องระบุความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัยของอาหารตามหลัก HACCP
• ผู้ประกอบการต้องพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยต้องตรวจย้อนกลับได้อย่างน้อย 1 ขั้นตอน
• ส่วนผสมอาหารและอาหารสัตว์ที่ใช้ในการผลิตอาหารต้องสามารถตรวจย้อนกลับได้ด้วย
• ต้องเก็บรักษาเอกสารไว้ 2 ปี และต้องเสนอ CFIA ได้หากร้องขอ
• ระเบียบนี้มีข้อยกเว้นหลายประการ เช่น ไม่ใช้กับร้านอาหาร ไม่ใช้กับอาหารที่ไม่ได้ผลิตในเชิงพาณิชย์ และไม่ใช้กับอาหารที่ไม่ได้ใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ (เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง)

ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมโปรแกรม Safe Food for Canadians ผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 250 ดอลล่าร์แคนาดา

——————————